Uporedite objekte

Uporedi

Nema objekata za poređenje

INFORMACIJE: 065 8 10 20 40
Moj Grad Nekretnine

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
property

Opšti uslovi poslovanja

MARIJANA BOŠKOVIĆ PR DELATNOST AGENCIJA ZA NEKRETNINE MOJ GRAD NEKRETNINE NOVI SAD, ulica Miše Dimitrijevića 89, Novi Sad, matični broj: 65603900, PIB: 111700690, broj pod kojim je upisan u Registar posrednika: 1164 u skladu sa rešenjem broj 46-00-599/2019-04, kao posrednika (u daljem tekstu: Posrednik) od dana 13.12.2019. godine.

I OPŠTE ODREDBE

Opštim uslovima poslovanja MARIJANE BOŠKOVIĆ PR DELATNOST AGENCIJA ZA NEKRETNINE MOJ GRAD NEKRETNINE NOVI SAD (u daljem tekstu: Posrednika) u skladu sa Članom 28. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 95/2013 i 41/2018) (u daljem tekstu: Zakon), uređuje se poslovni odnos između posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti – Posrednika i Nalogodavca (fizičkog ili pravnog lica) i druga pitanja u vezi sa navedenim odnosom.

Zaključenjem Ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje da prihvata, odnosno da je upoznat i saglasan sa odredbama Opštih uslova poslovanja pri posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti Posrednika.

Posredovanje se vrši na osnovu Ugovora o posredovanju u prometu, odnosno zakupu nepokretnosti koji zaključuju Nalogodavac i Posrednik.

Nalogodavac može da bude prodavac, kupac, zakupodavac ili zakupac, odnosno punomoćnik nekog od tih lica.

Ugovor o posredovanju zaključuje se u pisanom, odnosno elektronskom obliku u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska trgovina.

Ugovor o posredovanju pored prava i obaveza Posrednika i nalogodavca, naročito sadrži podatke o Posredniku i broju pod kojim je upisan u Registar posrednika, nalogodavcu, vrsti i bitnim elementima pravnog posla u cilju čijeg zaključenja Posrednik posreduje, o visini, načinu i roku plaćanja posredničke naknade, roku važenja ugovora i vrsti i visini troška dodatnih usluga, ukoliko su ugovorene.

Nalogodavac može imati zaključene ugovore o posredovanju sa više posrednika istovremeno, osim u slučaju ekskluzivnog posredovanja.

U slučaju da je Nalogodavac razgledao predmetnu nepokretnost, posredstvom drugog posrednika ili sam pre nego što mu je Posrednik istu pokazao, obavezan je da o tom upozna Posrednika, kako se ne bi dupliralo razgledanje, te kako bi se izbegli potencijalni sporovi između Nalogodavca i Posrednika i Posrednika i drugih posrednika međusobno, a u slučaju da to ne učini smatraće se da je nepokretnost prvi put razgledao posredstvom Posrednika.

U slučaju da Posrednik dovede u vezu sa Nalogodavcem (Prodavcem/Zakupodavcem) lice koje je već razgledalo predmetnu nepokretnost, obavezan je da o tom upozna Posrednika kako bi se izbegli potencijalni sporovi između Nalogodavca i Posrednika i Posrednika i drugih posrednika međusobno, a u slučaju da to ne učini, smatraće se da je Nalogodavac sa potencijalnim Kupcem/Zakupcem, prvi put doveden u vezu posredstvom Posrednike.

II PONUDA NEPOKRETNOSTI I UGOVOR O POSREDOVANJU

Ponuda nepokretnosti Posrednika zasniva se na podacima koje je Posrednik dobio od Nalogodavca i oglašivača ili neposrednim opažanjem prilikom pregleda nepokretnosti.

Nalogodavac pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću potpisom na ugovoru o posredovanju u prometu ili zakupu nepokretnosti garantuje da su podaci koje je dao Posredniku, a koji se odnose na predmetnu nepokretnost i stvarna prava na istoj, u potpunosti istiniti.

Ako Nalogodavac da nalog za posredovanje ili zaključi ugovor o posredovanju protivno načelu savesnosti i poštenja, dužan je da nadoknadi troškove nastale tokom posredovanja.

Posredovanje se vrši na osnovu Ugovora o posredovanju u prodaji, kupovini, odnosno zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: Ugovor o posredovanju), zaključenog u pisanoj ili elektronskoj formi između Nalogodavca i Posrednika kojim ugovorom se uređuju njihova međusobna prava i obaveze.

III PRAVA I OBAVEZE POSREDNIKA

Posrednik se obavezuje da će obavljati sledeće:

• Da identifikuje i dovede u vezu sa Nalogodavcem lice (fizičko ili pravno) radi zaključenja predugovora/ugovora o prodaji ili zakupu;
• Da da Nalogodavcu objektivno mišljenje o prodajnoj ceni nepokretnosti ili ceni zakupa u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevatnim okolnostima;
• Da izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti koja je predmet Ugovora o posredovanju,
• Da obavi potrebne radnje u cilju predstavljanja nepokretnosti koja je predmet Ugovora o posredovanjuna tržištu
• Da postavi oglas u vezi sa prodajom, kupovinom ili zakupom nepokretnosti na odgovarajući način, da objavi podatke na svom sajtu, promotivne materijale i u javnim glasilima ako je potrebno i da izvrši sve druge radnje dogovorene Ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za šta ima pravo na posebne unapred iskazane troškove;
• Da omogući razledanje nepokretnosti koja je predmet Ugovora o posredovanju;
• Da čuva podatke o ličnosti Nalogodavca, a na pisani zahtev, odnosno po pisanom nalogu Nalogodavca, da čuva kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti, ili u vezi sa karakteristikama nepokretnosti koja je predmet Ugovora o posredovanju, ili o poslu za koji posreduje;
• Da obavesti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za predmetni posao koje su mu poznate;
• Da posreduje u pregovorima i da nastoji da dođe do zaključenja predugovora/ugovora o prodaji ili zakupu nepokretnosti (što podrazumeva i primanje rezervacije od potencijalnog kupca kako bi se nekretnina povukla iz prodaje i prestala da se oglašava).

IV PRAVA I OBAVEZE NALOGODAVCA

Nalogodavac poverava oglašavanje nepokretnosti koja je predmet Ugovora o posredovanju Posredniku i obavezuje se da će:

• Da obavesti Posrednika o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje posredovanja;
• Da isplati Posredniku ugovorenu posredničku naknadu u slučaju realizacije ugovorene prodaje, kupovine ili zakupa i ostalim slučajevima iz Opštih uslova, kao i da nadoknadi Posredniku druge troškove nastale tokom posredovanja;
• Da Posredniku omogući uvid u originalne isprave koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnosti koja je predmet Ugovora o posredovanju, odnosno da upozori Posrednika na sve upisane i neupisane terete koji postoje na nepokretnosti;
• Da omogući Posredniku i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla razgledanje nepokretnosti koja je predmet Ugovora o posredovanjuna dogovoreni način i u dogovoreno vreme
• Da obavesti Posrednika pisanim putem o svim promenama u vezi sa posredovanjem u prodaji, kupovini ili zakupu nepokretnosti koja je predmet Ugovora o posredovanju, a posebno o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom, a sve u roku od tri dana od nastale promene;
• Da obavesti Posrednika o svim bitnim podacima o nepokretnosti koja je predmet Ugovora o posredovanju, što posebno uključuje tačne podatke o ceni, lokaciji, strukturi i dr
• Da preda Posredniku overene kopije svih isprava kojima dokazuje pravo svojine na nepokretnosti koja je predmet Ugovora o posredovanju, prilikom zaključenja predugovora/ugovora o prodaji nepokretnosti.
• i drugo predviđeno Opštim uslovima poslovanja Posrednika i Ugovora o posredovanju.

V EKSKLUZIVNO POSREDOVANJE

Nalogodavac se može obavezati izričitim ugovaranjem klauzule o ekskluzivnom posredovanju, da u ugovorenom roku neće angažovati drugog posrednika za posredovanje u vezi sa predmetnom nepokretnosti.

U toku trajanja ovokvog Ugovora o posredovanju Nalogodavcu je izričito zabranjeno angažovanje drugog posrednika za prodaju, kupovinu ili zakup predmetnih nepokretnosti (klauzula o ekskluzivnom posredovanju).

Ako za vreme važenja klauzule o ekskluzivnom posredovanju Nalogodavac zaključi pravni posao ugovora o prodaji, kupovini ili zakupu nepokretnosti, za koju je posredovao drugi posrednik, dužan je da Posredniku na ime naknade štete plati iznos ugovorene posredničke naknade.

Nalogodavac izričito izjavljuje da je upoznat sa značenjem i pravnim posledicama ugovaranja klauzule o ekskluzivnom posredovanju iz stava 2 ovog člana.

VI ANONIMNI NALOGODAVAC

Ukoliko Nalogodavac želi da ostane anoniman potrebno je u Ugovoru o posredovanju izričito ugovoriti ovu klauzulu.

U toku obavljanja posredovanja, Nalogodavac želi da ostane anoniman, do momenta zaključenja posredovanog posla.

U skladu sa prethodnim stavom ovog člana, Posrednik je dužan da ne otkriva identitet Nalogodavca trećim licima, do momenta zaključenja posredovanog posla.

VII OVLAŠĆENJE ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O PROMETU ILI ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

Posrednik može, kada je za to posebno ovlašćen od strane Nalogodavca, da u ime i za račun nalogodavca zaključi predugovor, odnosno ugovor o prometu nepokretnosti, odnosno ugovor o zakupu nepokretnosti.

Navedeno ovlašćenje se posebno izdaje u zakonom propisanom obliku.

VIII OGLAŠAVANJE

Posrednik je dužan da prilikom oglašavanja u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti koji su predmet posredovanja, u sredstvima javnog informisanja, u svom poslovnom prostoru ili na drugim mestima gde je dozvoljeno oglašavanje u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti, pored podataka o svom poslovnom imenu i broju pod kojim je upisan u Registar posrednika, oglasi podatke o ceni, lokaciji, površini i strukturi nepokretnosti.

Zabranjeno je oglašavanje u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti za čiji promet, odnosno zakup Posrednik nema zaključen ugovor o posredovanju, odnosno ugovor o potposredovanju.

IX TRAJANJE UGOVORA

Ugovor o posredovanju se zaključuje na period od 12 meseci i biće automatski produžen na još 12 meseci, ukoliko se ne otkaže pismenim obaveštenjem 90 dana pre isteka Ugovora o posredovanju bilo koje od Ugovornih strana.

Ugovor o posredovanju prestaje da proizvodi pravna dejstva protekom roka na koji je zaključen ukoliko se ne produži u skladu sa prethodnim stavom, zaključenjem predugovora/ugovora o prodaji, kupovini ili zakupu nepokretnosti koja je predmet Ugovora o posredovanju ili otkazom jedne od ugovornih strana u pisanom obliku.

X OTKAZ UGOVORA

Svaka od Ugovornih strana može otkazati ovaj Ugovor o posredovanju podnošenjem pisanog obaveštenja drugoj strani putem preporučenog pisma.

Otkaz Ugovora ima pravno dejstvo od momenta dostavljanja pisanog otkaza Ugovora Posredniku, odnosno Nalogodavcu.

Otkaz Ugovora o posredovanju ne mora biti obrazložen.

Ako nakon prestanka važenja ovog Ugovora o posredovanju u roku od 6 meseci od dana prestanka važenja Ugovora, nalogodavac zaključi pravni posao sa bilo kojom trećom stranom koju je predstavio Posrednik, a koji je neposredna posledica Posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja ovog Ugovora o posredovanju, dužan je da Posredniku plati ugovorenu posredničku naknadu u celini.

Ako pod uslovom i u roku iz stava 4. ovog člana, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je u značajnoj meri rezultat Posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja ugovora o posredovanju, dužan je da plati Posredniku srazmernu posredničku naknadu.

Nalogodavac se može odreći prava na otkaz Ugovora o posredovanju izričitim ugovaranjem klauzule o odricanju prava na otkaz u Ugovoruo posredovanje u vezi sa predmetnom nepokretnosti.

XI PRAVO NA POSREDNIČKU NAKNADU

Visina posredničke naknade naknade za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje ili zakupa nepokretnosti naplaćuje se u skladu s Cenovnikom posredničkih naknada i dodatnih usluga koji je sastavni deo ovih Opštih uslova.

Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu u momentu zaključenja Ugovora/predugovora o prodaji ili zakupu nepokretnosti iz stava 1 ovog člana.

U skladu sa svojom poslovnom politikom Posrednik može Nalogodavcu, ukoliko okolnosti konkretnog slučaja to opravdavaju, odobriti popust na iznos posredničke naknade

Posrednik ima pravo na posredničku naknadu i u slučaju zaključenja ugovora između Nalogodavca i trećeg lica o prenosu udela/kupoprodaji akcija ili drugog načina prenosa vlasništva nad privrednim subjektom ili drugim oblikom poslovnog organizovanja kojim se prenosi vlasništvo nad udelom/akcijama ili drugim pravima tog privrednog subjekta, a koji privredni subjekt je vlasnik.

XII ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Posrednik ne snosi odgovornost za izvršenje obaveza bilo koje od ugovornih strana u prometu, koje su međusobno preuzele u zaključenom Ugovoru, odnosno Predugovoru.

Posrednik ne odgovara za kvalitet nepokretnosti koja je predmet prometa, niti za skrivene mane, osim u slučaju da mu je Nalogodavac u pisanoj formi saopštio da nepokretnost ima skrivenu manu, a on tu informaciju prikrio od Kupca.

XIII UGOVOR O POTPOSREDOVANJU

Posrednik može Ugovorom o potposredovanju preneti svoja prava i obaveze iz Ugovora o posredovanju, u celini ili delimično, na drugog posrednika, ako se Nalogodavac sa ovim izričito saglasio u Ugovoru o posredovanju.

Ugovor o potposredovanju sadrži način i uslove prenosa prava i obaveza iz stava 1 ovog člana, isplate posredničke naknade i otkaza ugovora.
Posrednik je dužan da kopiju ugovora o potposredovanju preda Nalogodavcu u roku od tri dana od dana zaključenja tog ugovora.

XIV CENOVNIK POSREDNIČKIH NAKNADA I DODATNIH USLUGA

Posrednička naknada kod ugovora o posredovanju u prodaji nepokretnosti iznosi 1,8-3,5% od ugovorene cene nepokretnosti (sa PDV-om), ali ne manje od 73.000 dinara.

Posrednička naknada kod ugovora o posredovanju u kupovini nepokretnosti iznosi 1,8-3,5% od ugovorene cene nepokretnosti(sa PDV-om), ali ne manje od 73.000 dinara.

Posrednička provizija kod ugovora o posredovanju u zakupu nepokretnosti iznosi 45-100% od ugovorene mesečne zakupnine (sa PDV-om).

Posrednik i Nalogodavac mogu ugovoriti dodatne usluge vezano za oglašavanje, marketinške aktivnosti, obezbeđivanje stručne pomoći (advokata), prikupljanje potrebne dokumentacije za overu Predugovora/Ugovora o prodaji nepokretnosti pred javnim beležnikom i slično.

Troškove dodatnih usluga u vezi sa poslom koji je predmet posredovanja Posrednik može naplatiti od Nalogodavca.

XV ZAVRŠNE ODREDBE

Na sve što Ugovorne strane nisu izričito ugovorile, primenjivaće se odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 95/2013 i br. 41/2018) i Zakon o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93 i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja).

You don't have permission to register